پزشکان کلینیک کاشت مو

- جناب آقای دکتر فرهاد هوشیدری

- جناب آقای دکترعلی اصغر دوست

- جناب آقای دکتر اسدالله مهدوی

- جناب آقای دکتر شهزاد شیرزاد

- جناب آقای دکتر محمد رضا اشرافی

- جناب آقای دکتر نیما استواری